ALGEMENE VOORWAARDEN

LEFF advocaten
Versie 1 d.d. 1 maart 2020

DEFINITIES

Opdrachtgever: natuurlijke of rechtspersoon met wie LEFF advocaten een (of meerdere) overeenkomst(en) heeft gesloten.

LEFF advocaten: is een naar Nederlands recht opgerichte maatschap met als doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk en meer specifiek de advocatuur. LEFF advocaten is gevestigd in Nijmegen en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77316452.

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten met LEFF advocaten tenzij voorafgaand aan de aanbieding of de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. Meer in het bijzonder zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aan LEFF advocaten verstrekte opdrachten. Deze algemene voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten.
2. De door de wederpartij van toepassing verklaarde algemene voorwaarden worden door LEFF advocaten uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn door LEFF advocaten dan ook nimmer geaccepteerd.
3. Niet alleen LEFF advocaten, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan LEFF advocaten zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.

ARTIKEL 2 OPDRACHT
1. Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door LEFF advocaten en dus niet door een individuele aan LEFF advocaten verbonden advocaat. Dit houdt in dat opdrachtgever ermee instemt dat LEFF advocaten de opdracht onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door een aan LEFF advocaten verbonden advocaat of zo nodig door derden in opdracht van LEFF advocaten.
2. LEFF advocaten is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. LEFF advocaten is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van LEFF advocaten te aanvaarden.
3. Verstrekte opdrachten worden door LEFF advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 3 DECLARATIES
1. Voor de uitvoering van een opdracht is opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten en omzetbelasting verschuldigd. Onder verschotten worden verstaan alle aan derden betaalde of te betalen kosten zoals griffierechten, leges, deurwaarderkosten en dergelijke.
2. LEFF advocaten is bevoegd om het door opdrachtgever op grond van lid 1 verschuldigde, tussentijds tijdens de uitvoering van de opdracht aan opdrachtgever in rekening te brengen. De werkzaamheden worden maandelijks achteraf aan opdrachtgever gedeclareerd. Een urenspecificatie wordt bijgevoegd. Indien opdrachtgever vragen heeft over de declaratie dient opdrachtgever zich te vervoegen bij de behandelend advocaat of de administratie van LEFF advocaten.
3. LEFF advocaten is steeds gerechtigd om van opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eerstvolgende tussentijdse afrekening of de eindafrekening van de opdracht.
4. Behoudens voorzover tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal LEFF advocaten aan opdrachtgever op uurbasis declareren. De werkzaamheden worden gedeclareerd in tijdseenheden van 6 minuten. Voorzover de hoogte van het uurtarief niet is overeengekomen zal LEFF advocaten voor het kalenderjaar waarin de werkzaamheden worden verricht, het door LEFF advocaten voor dat kalenderjaar gehanteerde basisuurtarief factureren.
5. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven beslissing tot toevoeging voor rekening van opdrachtgever komen. De eigen bijdrage zal afzonderlijk in rekening gebracht worden. Mocht de toevoeging op enig moment door de Raad voor Rechtsbijstand worden ingetrokken dan zullen alle verrichte werkzaamheden tegen het normale uurtarief in rekening worden gebracht.
6. De administratie van LEFF advocaten die betrekking heeft op de aard en de tijdsduur van verrichte werkzaamheden alsmede de betaalde verschotten en kantoorkosten strekt tegenover opdrachtgever tot volledig bewijs behoudens door opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
7. Indien griffierecht, waarvan de hoogte per procedure kan verschillen, aan de Rechtbank c.q. het Gerechtshof moet worden voldaan, zal dit bedrag op de dag dat de zaak bij de Rechtbank c.q. het Gerechtshof dient, door de opdrachtgever moeten zijn betaald. Het griffierecht zal vooraf dan wel zo spoedig mogelijk bij de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Indien het griffierecht niet tijdig – dat wil zeggen voor de dienende dag – is voldaan behoud LEFF advocaten zich het recht voor om het aanvangen met de procedure of het voeren van verweer in de procedure uit te stellen tot het moment dat het griffierecht is voldaan. Wanneer hierdoor geen verweer zal worden gevoerd zal de rechtbank mogelijk een veroordelend vonnis wijzen. Voldoening van het griffierecht aan de rechtbank c.q. het Gerechtshof is van cruciaal belang in de procedure en de opdrachtgever dient de termijn van voldoening goed in de gaten te houden en tijdig het verschuldigde griffierecht te voldoen.

ARTIKEL 4 BETALING
1. Betaling van declaraties van LEFF advocaten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Bij overschrijding van de betalingstermijn van 14 dagen of de anderszins overeengekomen betalingstermijn is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een contractuele vertragingsrente verschuldigd van 1% per (gedeelte van een) maand. LEFF advocaten mag ervoor kiezen om een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke (handels)rente.
3. Indien LEFF advocaten invorderingsmaatregelen treft tegen opdrachtgever die in verzuim is zijn declaratie te voldoen komen de incassokosten geheel voor rekening van opdrachtgever. De omvang van de incassokosten is geregeld in de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.

ARTIKEL 5 AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING
1. Iedere aansprakelijkheid van LEFF advocaten is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffend geval uit hoofde van de door LEFF advocaten verplicht afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de polis. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten evenals de toepasselijkheid van artikel 7:407 BW.
2. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens medewerkers van LEFF advocaten of haar maten is uitgesloten. Ten behoeve van deze personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
3. LEFF advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten van de ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals accountants, belastingadviseurs, andere (buitenlandse) advocaten, deurwaarders, procureurs en/of deskundigen.
4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
5. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade verjaart na één jaar en vervalt uiterlijk drie jaren na de dag waarop opdrachtgever zowel met de schade als de daarvoor aansprakelijke persoon bekend is geworden.

ARTIKEL 6 ADRESWIJZIGING
1. LEFF advocaten is bevoegd het laatst opgegeven adres en/of bekende adres als correspondentieadres van opdrachtgever te beschouwen. Opdrachtgever dient adreswijzigingen schriftelijk aan LEFF advocaten door te geven.
2. Indien opdrachtgever niet langer een voor LEFF advocaten bekend adres heeft – dan wel niet (meer) reageert op (schriftelijke) mededelingen en/of verzoeken – is LEFF advocaten bevoegd om haar werkzaamheden zonder verdere waarschuwing met onmiddellijke ingang op te schorten en zo nodig na schriftelijke mededeling te beëindigen.

ARTIKEL 7 OPSCHORTING EN ZEKERHEIDSTELLING
1. LEFF advocaten is zonder verdere waarschuwing gerechtigd om haar werkzaamheden direct op te schorten dan wel na schriftelijke mededeling te beëindigen indien geen tijdige betaling van het gevraagde voorschot is ontvangen dan wel indien 14 dagen zijn verstreken nadat de periodieke, tussentijdse declaratie of enige einddeclaratie opeisbaar is geworden en geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
2. LEFF advocaten is bevoegd om de afgifte van het dossier en/of de afgifte van de van opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden op te schorten totdat al het door opdrachtgever verschuldigde – inclusief rente en kosten – geheel is voldaan. Zo nodig
zal LEFF advocaten de bescheiden ter beschikking stellen nadat opdrachtgever het verschuldigde – inclusief rente en kosten – ter zekerheid op de derdengeldenrekening van de deken van de orde van advocaten heeft gestort.

ARTIKEL 8 GESCHILLENREGELING
1. Mocht de opdrachtgever – ondanks de inspanningen van LEFF advocaten – klachten hebben over de behandeling van de zaak dan dient hij zich tot de behandelend advocaat te wenden. Deze zal de klacht dan ten spoedigste proberen op te lossen of – indien de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft – het geschil / de klacht aan de interne klachtbehandelaar voorleggen met het verzoek deze op te lossen. Opdrachtgever kan zich desgewenst ook rechtstreeks tot de klachtbehandelaar wenden.

ARTIKEL 9 HET DOSSIER
1. Indien en voorzover de van opdrachtgever of van derden afkomstige bescheiden bij het einde van de behandeling van de zaak niet door opdrachtgever zijn terug genomen zullen de onder berusting van LEFF advocaten gelaten bescheiden tot uiterlijk 7 jaren na de datum van de laatste declaratie voor rekening en risico van de opdrachtgever worden bewaard.
2. Na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn, is LEFF advocaten bevoegd om het dossier en alle zich hierin bevindende bescheiden te (laten) vernietigen zonder opdrachtgever hiervan in kennis te stellen.
3. LEFF advocaten aanvaardt in geval van overmacht geen enkele aansprakelijkheid voor het verloren gaan van het dossier en/of ter hand gestelde bescheiden. Van overmacht is onder meer sprake in geval van diefstal, inbraak, brand, overstroming en vandalisme. In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van LEFF advocaten uit hoofde van bewaarneming beperkt tot maximaal € 250,00.

ARTIKEL 11 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1. De rechtsverhouding tussen LEFF advocaten en opdrachtgever is onderworpen aan het geldende Nederlandse recht. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter gelegen in het arrondissement waar LEFF advocaten gevestigd is, te weten: Gelderland, tenzij dwingend recht zich tegen deze forumkeuze zou verzetten.

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl