KLACHTENREGELING

Indien u – ondanks de inspanningen van LEFF advocaten – klachten heeft over een bepaald aspect van onze dienstverlening, dan dient u zich tot de behandelend advocaat te wenden. Deze zal de klacht dan ten spoedigste proberen op te lossen of – indien de aard van de klacht daartoe aanleiding geeft – het geschil / de klacht aan de interne klachtbehandelaar voorleggen met het verzoek deze op te lossen. U kunt zich desgewenst ook rechtstreeks tot de klachtbehandelaar wenden.

Klachtenfunctionaris:
mr. T.L.W. Hermens
thom@leffadvocaten.nl

Wij behandelen uw klacht volgens een procedure die beschreven staat in onderstaande kantoorklachtenregeling.

ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

ARTIKEL 2 TOEPASSINGSBEREIK
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen LEFF advocaten en de cliënt.
2. Iedere advocaat van LEFF advocaten draagt zorg voor klachtafhandeling conform de onderhavige kantoorklachtenregeling.

ARTIKEL 3 DOELSTELLINGEN
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers van LEFF advocaten te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

ARTIKEL 4 INFORMATIE BIJ AANVANG DIENSTVERLENING
1. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. LEFF advocaten verwijst in haar algemene voorwaarden naar onderhavige klachtenregeling. De algemene voorwaarden worden bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter gelegen in het arrondissement waar de betreffende vestiging van LEFF advocaten gevestigd is, te weten: Gelderland.

ARTIKEL 5 INTERNE KLACHTPROCEDURE
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. T.L.W. Hermens, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris. Eventueel treedt mr. A. Winters op als vervangend of waarnemend klachtenfunctionaris. Een klacht dient binnen drie maanden na het moment waarop de klager kennis heeft genomen of redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van het handelen of nalaten wat heeft geleid tot de klacht kenbaar te worden gemaakt. Te laat ingediende klachten zullen in beginsel niet in behandeling worden genomen.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

ARTIKEL 6 GEHEIMHOUDING EN KOSTELOZE KLACHTBEHANDELING
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

ARTIKEL 7 VERANTWOORDELIJKHEDEN
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

ARTIKEL 8 KLACHTREGISTRATIE
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet
aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
4. Minimaal eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en
ter besluitvorming voorgelegd.

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl