Vanaf 6 april 2020 tot (in ieder geval) 1 juni 2020 geen ontruimingen in woonruimtezaken?

De overheid heeft (onder andere) bekend gemaakt dat zij met de verhuurdersorganisaties en brancheverenigingen (waaronder Aedes, Vastgoed Belang, Kences en IVBN) heeft afgesproken om op dit moment geen huurders uit hun woning te zetten, tenzij er evidente redenen zijn. Van ‘evidente redenen’ is in ieder geval sprake indien de ontruiming plaatsvindt wegens overlast en/of criminele activiteiten (zoals hennepteelt en geweld). In andere gevallen, bijvoorbeeld indien de huurovereenkomst wordt ontbonden vanwege een huurachterstand zullen veel verhuurders niet tot ontruiming overgaan. Ook de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders adviseert haar leden om ontruimingen op te schorten waar mogelijk.

De hiervoor genoemde afspraken tussen de overheid enerzijds en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen en de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders anderzijds hoeven op zichzelf geen gevolgen te hebben voor kantonrechters die een beslissing moeten nemen in een zaak waarin tevens de ontruiming van het gehuurde wordt gevorderd. Kantonrechters kunnen nog altijd een vordering tot ontruiming toewijzen. Wel kunnen de afspraken tot gevolg hebben dat het een (on)zekere tijd kan duren, voordat het bevel tot ontruiming met tussenkomst van een deurwaarder tenuitvoergelegd kan gaan worden.

Kantonrechters in Nederland hebben inmiddels zelf als richtlijn afgesproken om vanaf 6 april 2020 tot (in ieder geval) 1 juni 2020 in woonruimtezaken geen ontruimingen te bevelen. Ook niet in verstek- en uitgeprocedeerde zaken. Indien de kantonrechter toch redenen ziet om in een uitzonderlijk geval de ontruiming te bevelen dan wordt in de beslissing een clausule opgenomen. Deze clausule komt erop neer dat de ontruiming wordt toegewezen met dien verstande dat de tenuitvoerlegging daarvan (op grond van artikel 555 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering) niet eerder zal plaatsvinden dan wanneer dat volgens de Koninklijke Beroepsgroep van Gerechtsdeurwaarders in verband met de door de overheid uitgevaardigde Corona-maatregelen weer mogelijk en verantwoord is. De rechtbank Overijssel heeft op 7 april 2020 een dergelijke clausule gekoppeld aan de toegewezen ontruiming.

Het vorenstaande heeft aldus betrekking op de omstandigheid dat ontbinding van de huurovereenkomst op zichzelf gerechtvaardigd is, maar dat vooralsnog niet tot ontruiming van het gehuurde mag worden overgegaan. Het is echter niet ondenkbaar dat de Corona-crisis ertoe leidt dat aan de zijde van huurders financiële problemen ontstaan als gevolg waarvan een huurachterstand ontstaat. Als vuistregel geldt dat een huurachterstand van meer dan drie maanden in beginsel ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Indien de verhuurder op (relatief) korte termijn tot ontbinding van de huurovereenkomst overgaat vanwege een dergelijke huurachterstand dan is het mogelijk dat de huurder de Corona-crisis succesvol als bijzondere omstandigheid kan aanvoeren met als mogelijk gevolg dat de gevorderde ontbinding zal worden afgewezen. Daarbij is het wel van belang dat de oorzaak van de huurachterstand hoofdzakelijk is terug te voeren op de gevolgen van de Corona-crisis, de huurder zich voldoende heeft ingespannen om zo snel mogelijk weer over inkomsten te beschikken en concrete (betaal)afspraken heeft gemaakt met de verhuurder.

Bron

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl