Overlast door slaapkamergeluiden

Een goede buur is beter dan een verre vriend, zo luidt het spreekwoord. Maar wat te doen als de buren met grote regelmaat uw nachtrust verstoren door geluidsoverlast vanuit hun slaapkamer? De Rechtbank Noord-Holland (ECLI:NL:RBNHO:2022:7478) heeft zich recentelijk over een kwestie uitgelaten waarin de ernstige geluidsoverlast bestond uit stampen, schreeuwen, muziek, hard praten en jawel: ‘seksgeluiden’.

Ingevolge artikel 5:37 BW mag de eigenaar van een erf niet in een mate of op een wijze die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig is, aan de eigenaar van een ander erf hinder toebrengen. Het antwoord op de vraag of het toebrengen van hinder onrechtmatig is, is afhankelijk van de aard, de ernst en de duur van de hinder en de daardoor veroorzaakte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden (vgl. Hoge Raad 3 mei 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0235). Niet ieder vorm of mate van hinder is dus per definitie onrechtmatig; een zekere mate van hinder moet worden geduld.

Als de buren woonachtig zijn in een huurwoning, dan kan het veroorzaken van (geluids)overlast worden aangemerkt als een tekortkoming. Een huurder heeft zich immers als een goed huurder te gedragen. De verhuurder kan dan bij de kantonrechter een verzoek indienen om de huurovereenkomst te ontbinden, zodat de huurder uiteindelijk uit de woning kan worden gezet.

De verhuurder moet zijn dossier in een dergelijk geval goed op orde hebben. Er moet regelmatig zijn gewaarschuwd voor de gevolgen van het veroorzaken van (geluids)overlast. Daarnaast moet er bewijs zijn van de overlast. De woningcorporatie beschikte in deze kwestie over diverse getuigenverklaringen en had zelfs getuigen opgeroepen om hun verhaal ten overstaan van de rechter te doen. De rechtbank was overtuigd en veroordeelde de huurder om de woning binnen twee weken te verlaten.

Indien u en uw buren dezelfde verhuurder hebben

Als u huurt van dezelfde verhuurder als uw buurman (bijvoorbeeld van een woningcorporatie), dan kunt u de verhuurder dwingen om tot actie over te gaan. U heeft immers recht op huurgenot en de verhuurder heeft de plicht om u het rustig genot van het gehuurde te verschaffen en omstandigheden die het huurgenot beperken op te heffen. Geluidsoverlast kan worden aangemerkt als een feitelijke stoornis in het huurgenot, terwijl de verhuurder bevoegdheden ter beëindiging van de geluidsoverlast heeft in het kader van de geldende huurovereenkomst tussen de verhuurder en de huurder (uw buren). In het uiterste geval kan dit betekenen dat de gezamenlijke verhuurder kan worden gedwongen om de rechter te vragen om tot ontruiming over te mogen gaan.

Mocht de verhuurder geen gebruik maken van diens bevoegdheden ter beëindiging van de geluidsoverlast, dan kan worden gesteld dat de verhuurder bijdraagt aan het voortbestaan van de feitelijke stoornis. Dit kan een gebrek (als bedoeld in artikel 7:204 lid 2 BW) opleveren, zodat u mogelijk aanspraak kunt maken op huurvermindering en de verhuurder gehouden kan zijn om de door u geleden schade te vergoeden.

Bewijs van geluidsoverlast

Naast getuigenverklaringen kan bewijs van geluidsoverlast ook worden geleverd door een akoestisch onderzoek waarbij de overlast door een gespecialiseerd bedrijf wordt vastgelegd. Niet zelden wordt daarbij aansluiting gezocht bij de normen zoals die zijn opgenomen in artikel 2.17 Activiteitenbesluit milieubeheer.

Volgens deze normen is tussen 23:00 en 07:00 uur een gemiddeld geluidsniveau van maximaal 40 dB(A), gemeten op de gevel van uw woning, toegestaan. Het maximaal toegestane piekniveau is 60 dB(A). Dat u het maar weet.

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl