Steunmaatregelen voor ondernemers

De Rijksoverheid heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Het doel hiervan is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, ze bieden zelfstandigen een overbrugging en de maatregelen maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

Hieronder zullen de verschillende maatregelen die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn, worden uiteengezet, waarbij per maatregel een korte toelichting volgt.

Overzicht maatregelen:

  • Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW);
  • De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo);
  • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS);
  • Uitstel van betalingen belasting;
  • Soepelere kredietvoorwaarden.


1. NOW – tegemoetkoming in de loonkosten

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies en heeft als doel om te voorkomen dat veel werknemers hun baan verliezen. Elke onderneming die ten minste 20% omzetverlies verwacht over 3 maanden komt in aanmerking voor de NOW. Bij het UWV kan een aanvraag worden ingediend voor een tegemoetkoming in de loonkosten. De onderneming ontvangt vervolgens een voorschot, zodat werknemers met een vast en met een flexibel contract kunnen worden doorbetaald. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor drie maanden worden aangevraagd. Indien later blijkt dat niet aan alle voorwaarden wordt voldaan dan kan het UWV het voorschot korten, opschorten of terugvorderen.

Voor een lijst met alle voorwaarden voor de NOW-regeling verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

2. Tozo – aanvullende uitkering voor levensonderhoud en / of lening voor bedrijfskapitaal
De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van de Rijksoverheid om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. Hoe hoog het te ontvangen bedrag precies is, hangt af van de samenstelling van het huishouden en het inkomen, maar kan maximaal € 1.500,- per maand zijn. Dit bedrag hoeft niet te worden terugbetaald. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd tot maximaal € 10.000,- tegen een rente van 2% om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. De Tozo is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De Tozo geldt vooralsnog tot 1 juni 2020 en kan worden aangevraagd bij uw woongemeente.

Voor meer informatie over de Tozo verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid.

3. TOGS – gift van € 4.000,-
De TOGS is voor ondernemers die directe schade ondervinden van diverse kabinetsmaatregelen om COVID-19 in te dammen. Via de regeling TOGS kan deze specifieke groep ondernemers sinds vrijdag 27 maart 2020 een eenmalige tegemoetkoming c.q. gift van € 4.000,00 netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals de huur van een bedrijfspand. Om in aanmerking te komen voor deze gift dient de onderneming onder andere vóór 15 maart 2020 te zijn opgericht en ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), mogen er maximaal 250 personen in de onderneming werken en dient de hoofdactiviteit van de onderneming op 15 maart 2020 te zijn geregistreerd onder een van de vereiste KVK SBI-codes (uitgezonderd zijn agrarische recreatieondernemingen ten aanzien waarvan naast de hoofdactiviteit ook naar de nevenactiviteit wordt gekeken). De SBI-code kan niet met terugwerkende kracht worden gewijzigd. Voor een overzicht van de SBI-codes die voor de gift in aanmerking komen, verwijzen we u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De ondernemer dient bovendien te verklaren dat hij, van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020, een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000,-. Daarnaast dient de ondernemer te verklaren dat ten minste € 4.000,- aan vaste lasten worden verwacht in voornoemde periode (ook na gebruik van andere door de overheid beschikbaar gestelde steunmaatregelen). De controle op de aanvragen gebeurt achteraf. Blijkt dat de tegemoetkoming ten onrechte is verstrekt, dan wordt het uitbetaalde bedrag herzien of teruggevorderd. Dit kan tot 5 jaar na uitbetaling. Ook op fraude wordt gecontroleerd.

Voor meer informatie over de TOGS verwijzen we u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

4. Uitstel van belastingen
De Rijksoverheid heeft tevens fiscale stimuleringsmaatregelen ingevoerd als tegemoetkoming voor bedrijven en instellingen. Het beoogde effect hiervan is dat er meer liquiditeit beschikbaar blijft voor de bedrijfsvoering. Bedrijven kunnen online of schriftelijk bij de Belastingdienst tot 3 maanden uitstel vragen voor (onder andere) de aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Het uitstel wordt vervolgens automatisch verleend (er worden geen aanvullende voorwaarden gesteld) nadat het verzoek door de Belastingdienst is ontvangen.

De regeling geldt ook voor belastingschulden die betrekking hebben op de periode van vóór de coronacrisis. Indien uitstel wordt aangevraagd voor aanslagen (omzetbelasting) die zijn opgelegd aan een vennootschap onder firma of een maatschap dan dient men er op bedacht te zijn dat de vennoten of maten zelfstandig uitstel van betaling aanvragen voor bijvoorbeeld de aanslagen inkomstenbelasting, zorgverzekeringswet of vennootschapsbelasting. Na afloop van de uitstelperiode van 3 maanden kan opnieuw een verzoek om uitstel worden ingediend. Het verzoek om ‘aanvullend’ uitstel kan enkel schriftelijk worden aangevraagd en hieraan worden vooralsnog voorwaarden gesteld. Voor een belastingschuld van minder dan € 20.000,- dienen bewijsstukken van omzetcijfers te worden verstrekt waaruit de aanzienlijke (omzet)daling kan worden afgeleid. In geval van een totale belastingschuld van boven het bedrag van € 20.000,- is een verklaring van een derde-deskundige (externe accountant, fiscalist of brancheorganisatie) nodig.

5. Soepelere kredietvoorwaarden
Om tegemoet te komen aan liquiditeitsproblemen van ondernemingen heeft de Rijksoverheid soepelere kredietvoorwaarden in het leven geroepen. Het voert in het kader van het onderhavige artikel te ver om de verschillende kredietmogelijkheden te bespreken. Hieronder zal worden volstaan met het benoemen van de kredietmogelijkheden die wat ons betreft het meest in het oog springen.

– Verruiming borgstelling MKB (BMKB)
De Rijksoverheid staat met de BMKB garant voor een deel van de financiering aan bedrijven die geld nodig hebben, maar niet genoeg zekerheden voor een dergelijke lening aan de bank kunnen bieden. De BMKB-C regeling – de verruiming van de BMKB – brengt mee dat de overheid nu voor 67,5% garant staat voor de lening. Bij de reguliere BMKB is deze garantstelling 45%. De overheid heeft besloten om de premie op deze borgstelling te verlagen van 3,9% naar 2%. Voor meer informatie over de borgstelling MKB-kredieten verwijzen we u naar de website van de RVO.

– Verruiming GO-regeling
Deze regeling is net als de BMKB een hulpmiddel voor ondernemers om toch in aanmerking te komen voor een bancaire financiering. Het grote verschil tussen de GO-regeling en de BMKB is dat niet alleen het midden- en kleinbedrijf (MKB), maar ook grote ondernemingen gebruik kunnen maken van deze regeling. Om gebruik te maken van deze regeling moet u zich melden bij uw bank of ander financier. Voor meer informatie over de GO-regeling verwijzen we u naar de website van de RVO.

– Rentekorting op microkredieten Qredits
Qredits verstrekt microkredieten aan startende ondernemers en kleine bedrijven die via de bank moeilijk aan financiering komen. Qredits geeft aan bestaande klanten uitstel van aflossing van het krediet voor de duur van 6 maanden. De rente wordt gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2% om bedrijven te ontlasten.

– Rentekorting en uitstel van aflossing VFK en IK
Met een lening uit de Vroegefasefinanciering (VFF) onderzoeken starters en mkb-ondernemingen of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De Vroegefasefinanciering moet ervoor zorgen dat uw idee van de planfase in de startfase komt. Het Innovatiekrediet (IK) betreft een lening aan beginnende ondernemingen voor de ontwikkeling van veelbelovende en uitdagende innovaties met een uitstekend marktperspectief. Bedrijven die gebruik maken van voornoemde regelingen kunnen 6 maanden uitstel aanvraag van aflossing voor de lening en opschorting van de rente.

LEFF advocaten - Logo

Waldeck Pyrmontsingel 77
6524 BA Nijmegen
T 024 – 200 67 17
F 024 – 744 01 65
E info@leffadvocaten.nl

M Anne Winters 06 – 4318 0220
E anne@leffadvocaten.nl

M Piet Janssen 06 – 8242 9686
E piet@leffadvocaten.nl

M Thom Hermens 06 – 8243 4385
E thom@leffadvocaten.nl